Hopp til hovedinnhold

Redegjørelse om Åpenhetsloven

BankID BankAxept AS er ledende innen ID og betaling i Norge, og jobber hver dag for å sikre at tjenestene er tilgjengelige og attraktive for privatpersoner og bedrifter.

Selskapet er 100 prosent eid av Vipps Holding AS, som eies av banker og bankgrupperinger med virksomhet i Norge. BankID BankAxept har om lag 150 ansatte, med kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger. Mer informasjon om BankID BankAxept finnes på selskapets hjemmesider www.bankid.no og www.bankaxept.no.

BankID BankAxept er omfattet av åpenhetsloven. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold samt sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger BankID BankAxept en informasjonsplikt, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og våre verdikjeder. Formålet med disse vurderingene er å identifisere eventuelle risikoer knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet skal også beskrive tiltak som skal sikre å forebygge, redusere eller eliminere slike risikoer.

Loven innebærer også at BankID BankAxept må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene og det arbeidet selskapet gjør for å sikre dette.

BankID BankAxepts leverandører og forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. BankID BankAxept ønsker at forretningsforhold skal være basert på tillit og åpenhet, og at leverandørene deler selskapets holdning til etikk og etterlevelse. Selskapets leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Selskapets arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Selskapet har kartlagt egen virksomhet og leverandører med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter.

BankID BankAxept har som mål å være en arbeidsplass med mangfold og kjønnsbalanse, og vår strategiske plattform legger grunnlaget for felles kultur og leveregler. Selskapets goder, retningslinjer og personalpolitikk er formet for å fremme, sikre og tilrettelegge for diversitet i kjønn, alder, privat situasjon, etnisitet, legning og funksjonsevne. Alle skal ha like muligheter for ansettelse, utvikling, forfremmelse og kompensasjon. Det jobbes bevisst med likelønn i hele den ansattes livsløp, slik at alle vurderes likt i henhold til sin kompetanse og erfaring, uavhengig av kjønn. Fleksibilitet i arbeidssted og -tid er også et vesentlig tiltak selskapet vektlegger, for å fremme mangfold innen kjønn, alder, privat situasjon og funksjonsevne.

Vi har også satt et stort søkelys på likestilling i rekruttering internt og eksternt. Spesielt er det oppmerksomhet på å tiltrekke og ansette flere kvinner i teknologirettede stillinger. Tiltak som er satt i gang rundt rekrutteringsprosessen, er å sikre at ordbruk i utlysninger appellerer til begge kjønn, at alle søknader og kandidater blir vurdert objektivt, og at alle kandidater som kommer til intervju skal møtes av mangfold i prosessen.

Arbeidet med kartlegging og oppfølging av leverandører vil være en pågående prosess, hvor vi fortløpende vil avdekke mulig risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade. Selskapet jobber med en etter risikobasert tilnærming, og prioriterer oppfølging av leverandører i bransjer som generelt er ansett å ha forhøyet risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Kartleggingen har ikke hittil avdekket risiko eller virksomhet som ikke oppfyller selskapets forventninger til leverandører.

Styret i BankID BankAxept AS har behandlet Standard for åpenhetsloven og har gitt daglig leder i BankID BankAxept ansvar for selskapets etterlevelse av loven. Med grunnlag i standarden har BankID BankAxept utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører og standard for oppfølging av leverandører.

Spørsmål som gjelder BankID BankAxepts etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til innsynskrav@bidbax.no.