Hopp til hovedinnhold
Logo - til forside
English

Prosedyre for reserveløsning

1. Hensikten med denne kontrollprosedyren

Denne prosedyren beskriver kontroller Brukersted plikter å gjennomføre for at Innløser skal kunne utbetale det avtalte kjøpsbeløpet til Brukersted ved bruk av BankAxept reserveløsning. Prosedyren er en del av «Vilkår for bruk av BankAxept».

2. Om reserveløsningen

Reserveløsning kan kun benyttes dersom Mottakssystemet (betalingsterminalen) ikke oppnår kontakt med Betalingssystemet, f.eks. ved teknisk svikt. Reserveløsningen fungerer slik at betalingsterminalen skriver ut en debiteringsnota som Betaler skal signere. Den signerte debiteringsnotaen er å anse som et verdipapir. Betalingsterminalen sender reserveløsningstransaksjonen når betalingsterminalen igjen oppnår kontakt med Betalingssystemet. Debiteringsnotaen benyttes hvis: • betalingsterminalen får en permanent funksjonsfeil slik at den ikke kan sende inn reserveløsningstransaksjonen. • det blir behov for å sjekke signatur, id fra legitimasjon eller eventuell autorisasjonskode.

3. Selvbetjente Mottakssystemer (selvbetjeningspunkter)

I Selvbetjente Mottakssystemer kan reserveløsning kun benyttes dersom betjeningen tilkalles og er til stede ved bruk av reserveløsning slik at Brukersteds kontroller i henhold til denne prosedyren kan gjennomføres.

4. Prosedyre

Når reserveløsning benyttes, skal Betaler signere debiteringsnotaen og bekrefte egen identitet. Brukersted kontrollerer følgende:
a) Betalerens identitet mot gyldig legitimasjon f.eks. Bankkort med bilde, førerkort, nasjonalt ID-kort eller pass.
b) At underskriften på debiteringsnotaen stemmer overens med underskrift på legitimasjonen.
c) Debiteringsnotaten påføres legitimasjonenes referanse.


Legitimasjon og referanse

Bankkort med bilde: kontrollnr (kombinasjon av bokstaver og tall)

Førerkort: førerkortnr (11 siffer, punkt 5 på førerkortet)

Nasjonalt ID-kort: dokumentnr (kombinasjon av bokstaver og tall)

Pass: passnr (8 siffer)

Betalingskortets utløpsdato og CVC-kode skal aldri nedtegnes på debiteringsnotaen eller andre steder.

d) At kontonummeret (11 siffer) på betalingskortet stemmer med kontonummer på debiteringsnotaen. Hvis betalingskortets bakside ikke inneholder 'Bankkort med bilde' skal navnet på betalingskortet sjekkes mot navn på separat legitimasjon.

e) At alle opplysninger på debiteringsnotaen er lett leselige. Betaleren mottar sin kvitteringsdel. Hvis kontroller som angitt i punkt a) til e) ikke kan gjennomføres eller feiler, så skal betalingen reverseres.

5. Beløpsgrenser og ekstra kontroll

Overskrider kjøpsbeløpet kr 2500,- kan reserveløsningen bare benyttes dersom Brukersted har fått godkjent (autorisert) transaksjonen. Følg instruksjonen på betalingsterminalen og ring 24 17 43 91 for autorisasjon.

Oppgitt autorisasjonskode påføres debiteringsnotaen eller tastes inn på terminalen. Det kan være satt en samlet øvre beløpsgrense for reserveløsningen. Brukerstedets omgåelse av beløpsgrenser og ekstra kontroll er ikke tillatt.

6. Oppbevaring og innsending

Brukersted skal sende reserveløsningstransaksjoner til Innløser senest to uker etter at de er gjennomført. Dersom Mottakssystemet på grunn av permanent funksjonsfeil ikke sender inn reserveløsningstransaksjonen automatisk, skal Brukersted sende den signerte debiteringsnotaen til Innløser. Brukersted skal oppbevare og kunne gjenfinne debiteringsnotaen som Betaler har kvittert på i minimum 12 måneder. Notaen skal oppbevares slik at kun autorisert personale har adgang til den.

7. Ikrafttredelse og publisering

Denne prosedyren trer i kraft fra 1.4.23 og gjelder til den erstattes av ny versjon. Prosedyren er publisert på BankAxept sin hjemmeside.